De Witte Bollen 2015

TERUG

Het bestuur van de Stichting bestaat per 31 december 2015 uit:
(Voorzitter) Peter Buisman, initiatiefnemer voor de restauratie(s), voorzitter van de Ommoordse kunststichting Art Imaginaire en bewoner van Ommoord.
(Penningmeester) Pablo Waakop Reijers, kunstenaar, bewoner van Ommoord, zoon van de restaurerende kunstenaar Tom Waakop Reijers. Hij heeft actief assistentie verleend aan de restauratie en plaatsing van de drie kunstwerken van de Stichting en heeft technisch inzicht in de constructies.
(Secretaris) Harm Teunissen, bewoner van Ommoord en oorspronkelijk toegevoegd aan het bestuur van de Stichting als vertegenwoordiger van de Bewoners Organisatie Ommoord (BOO). De BOO heeft aangegeven geen bestuursleden meer te willen leveren. Harm Teunissen is nu bestuurslid, als bewoner van Ommoord.
(Bestuurslid) Martine van der Plas, dochter van de (overleden) kunstenaar Hans van der Plas, die in 1972 het kunstwerk De Witte Bollen creëerde.
(Bestuurslid) Arie Vuyk, cabaretier en bewoner van één van de flats direct bij de locatie van de kunstwerken De Paraplu en De Witte Bollen.
(Bestuurslid) Ciske Bok, werkzaam bij fysiotherapiepraktijk van het Gezondheidscentrum Ommoord. GC Ommoord was de oorspronkelijke eigenaar van het kunstwerk De Witte Bollen.(Bestuurslid) Mariëlle van der Heeden, manager bij Kinderboerderij De Blijde Wei. Het kunstwerk de Kip is/wordt altijd sterk geassocieerd met de Kinderboerderij.
(Bestuurslid) Jurgen Lakens, kwaliteitsmanager RET Bus BV. RET was de oorspronkelijke eigenaar van het kunstwerk Scheidende Wegen.Activiteiten en Resultaten.

De Stichting heeft zich conform haar doelstelling in 2015 ingezet voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken De Witte Bollen, De Paraplu en De Kip. De Witte Bollen zijn in 2015 heel en schoon gebleven. De Paraplu is licht beschadigd (inkrassen 06-nummer) en de Kip heeft een bewogen jaar achter de rug (zie hierna).

Er is een informatiebord bij De Paraplu geplaatst.

In 2015 is een nieuw project opgepakt “Scheidende Wegen”. Al vanaf 2010 werden gesprekken gevoerd met de RET, eigenaar van dit kunstwerk in het Albert Schweitzerplantsoen. In eerste instantie vooral gericht op het attenderen van de RET op haar verantwoordelijkheid om een kunstwerk in de openruimte heel en schoon te houden. In 2014 groeide dat uit tot de intentie om het kunstwerk t.z.t. over te dragen aan onze Stichting. Daarbij koos de RET er voor eerst het kunstwerk te herstellen en daarna over te dragen i.p.v. eerst overdragen en het herstel sponsoren. Ondertussen onderhielden wij contacten met de oorspronkelijke maker, Peter Jansen. De volledige opknapbeurt in 2014 werd door Peter Jansen afgekeurd i.v.m. een foutieve kleurstelling. RET gaf daarna een aannemer opdracht het schilderwerk opnieuw te schilderen. Begin 2015 kwamen RET en onze Stichting een overdracht overeen, waarbij RET het kunstwerk volledig hersteld en ongeschonden zou overdragen. Juist voor het moment van overdracht werd het kunstwerk beklad. Omdat dit nog onder de verantwoordelijkheid van RET viel, werd de overdracht uitgesteld tot het kunstwerk weer 100% toonbaar was.

Op 24 augustus 2015 vond de overdracht formeel plaats en daarbij werd een donatie van RET ontvangen voor toekomstig onderhoud. Op kosten van de Stichting zijn “antivogel pennen” aangebracht en op verzoek van de Stichting is door Gemeentewerken een rozenperk rond het kunstwerk aangelegd. Beide maatregelen moeten zorgen voor meer veiligheid en minder onderhoud.

Van Opzoomer Mee is een subsidie ontvangen voor het bewoners-informatieboekje over dit kunstwerk. Voor het informatiebord is een subsidie uit de pot Bewonersinititatief ontvangen van de Gebiedscommissie Prins Alexander. Plaatsing van het informatiebord zal in 2016 worden gerealiseerd.

De Kip is afgelopen jaar vijfmaal beschadigd.

Voor de beschadigingen door het beplakken van de Kip met een vogelgrieppamflet is een financiële tegemoetkoming van Kinderboerderij De Blijde Wei ontvangen. De beschadigingen konden door een beperkte verfbeurt weer worden hersteld.

Na een bekladding met rood-wit-blauwe verf heeft vrijwilliger John Buskens de Kip weer hersteld, materiaal is door de Stichting verstrekt. Gemeentewerken (GW) heeft wederom belangeloos meegewerkt. Nagenoeg alle passanten hebben bij die gelegenheid een voorkeur voor een witte Kip uitgesproken. Mede i.v.m. extra zichtbaarheid en dus meer veiligheid is daar ook definitief voor gekozen.

In april zijn de poten van de Kip beschadigd. GW heeft om de ernst van de beschadigingen te kunnen bekijken de Kip gelift. Een snelle kijkoperatie bleek niet mogelijk. Tom Waakop heeft in opdracht van de Stichting de afgebroken poten verstevigd en er is een derde “poot” aangebracht om meer stabiliteit te hebben en in de toekomst (meer) veiligheid te kunnen garanderen. De ruimte tussen boven/onderstel van de twee oude poten zijn nu vastgelast. John Buskens heeft daarna het schilderwerk weer hersteld.
Er is twee keer aangifte gedaan van de beschadigingen (bekladdingen en gebroken poten) en er zijn inspannen gestart om de dader(s) te vinden. Eén dader van de verfbekladding in 2014 is gelokaliseerd door eigen onderzoek van de Stichting. Met deze persoon is gesproken en zijn afspraken gemaakt voor een wederdienst t.g.v. Ommoord.

Op verzoek van de Gebiedscommissie Prins Alexander heeft de Stichting een voorstel voor meer beveiliging van de Kip opgesteld, waaronder een lantaarnpaal en cameratoezicht. De behandeling van het voorstel is op een soort soap uitgelopen. De Gebiedscommissieleden wilden ons graag helpen. De Gebiedsdirecteur heeft echter geoordeeld dat het niet binnen de bevoegdheden van de Commissie valt en weigerde het voorstel te agenderen. Uiteindelijk was er een dag in oktober 2015, waar de Gebiedscommissie alle bewoners opriep om extra Bewonersinitiatieven in te dienen. Het geld moest in 2015 op. De Stichting heeft daar het voorstel gedropt om de herstelfactuur voor de poten te laten betalen door de Gebiedscommissie uit de pot Bewoners-initiatieven. Commissielid Corstiaan Breedveld heeft zich sterk ingezet voor deze vergoeding en dat is uiteindelijk toch geslaagd.

Camara-toezicht is wederom afgekeurd, vanwege privacyaspecten. De lantaarnpaal kan geplaatst worden, de Gemeente doet dan het onderhoud in de toekomst, maar onze Stichting moet de gemeente Rotterdam dan subsidiëren voor de aanschaf ad. € 2.800,-. Een wat vreemde uitkomst van een voorstel dat wij op uitdrukkelijk verzoek van de Gebiedscommissie hebben opgesteld. Het onderwerp lantaarnpaal is nog steeds op allerlei plekken onderwerp van gesprek, maar er was in 2015 nog geen uitsluitsel over.

Tegen het licht van ons overnamecontract van de Kip, zouden we voor het vandalisme en de lantaarnpaal een subsidieaanvraag moeten kunnen indien. Toekennen is natuurlijk nooit gegarandeerd, maar het leek in eerste instantie redelijk succesvol omdat de vraag van de Gebiedscommissie kwam.

In september werd de Kip door een graffiti-spuiter van een tag voorzien. De volgende dag om 9.00 uur heeft John dit zoveel mogelijk verwijderd en daarna overgeschilderd. Er is verder geen ruchtbaarheid aan gegeven.

In oktober werd de Kip bewerkt met viltstift en voorzien van een onzedelijke voorstelling. Vrijwilligers hebben deze kunnen verwijderen zonder dat de verf er veel onder had te leiden.

Het bewonersinformatie boekje over het kunstwerk De Kip is in 2015 afgerond. Door de gewijzigde besluitvorming bij OpzoomerMee, dit keer zonder een subsidiebijdrage. Voor het informatiebord is een subsidie uit de pot Bewonersinititatief van de Gebiedscommissie Prins Alexander ontvangen. Plaatsing zal in 2016 worden gerealiseerd.

  1. Kunstwerk Vruchtbeginsel (Hammarskjöldplaats): Er is door de Gemeente geïnformeerd of wij interesse hebben om ons ook over dit kunstwerk te ontfermen. Dit kunstwerk is het enige Ommoordse kunstwerk dat juist wel op de beschermde lijst van de Gemeente staat. Wij hebben aangegeven, dat wij vooral nastreven dat de Gemeente dit kunstwerk zelf houdt, onderhoudt en op de beschermde lijst laat staan.
  2. Staalplastiek Cor Dam (Cymbelkruid): Er is een brief uitgegaan naar de bewoners. Twee bewoners willen actief worden via onze Stichting. Verder zijn er contacten met CBK, Cor Dam en Woningcorporatie Vestia. Alles is nog te pril om conclusies te trekken en/of onze rol uit te werken. Het voorstel m.b.t. tot de Cor Dam kunstwerken is bij diverse instanties in behandeling. Het laatste door ons gedane voorstel is drie Cor Dams op elk van de middelste rotondes van de President Wilsonweg en “de Koe ” van Cor Dam bij de Kinderboerderij De Blijde Wei. Het project is vooral een nieuwe uitdaging voor 2016.
  3. Een groot kunstwerk van Heppe de Moor, dat voorheen in Charlois stond, ligt bij de gemeente Rotterdam in opslag. Rotterdam en het CBK zouden het werk graag ergens in Rotterdam geplaatst zien. Wij hebben daarvoor (puur oriënterend) drie Ommoordse locaties voorgesteld. I.v.m. de gewijzigde financiering vanuit het CBK hebben wij ons in 2016 voor dit project afgemeld.
  4. Er zijn in 2015 informatieboekjes uitgebracht voor De Kip en Scheidende Wegen. Voor de vier kunstwerken van de Stichting zijn er nu bewonersinformatieboekjes beschikbaar. Deze worden ingezet bij publieksacties en zijn online verkrijgbaar bij http://www.lulu.com.
  5. Deelname aan:

• Januari: De provinciale dag van Kern met Pit in Hendrik-Ido-Ambacht. Ons project “Een langer leven voor de Kip” is in de einduitslag derde geworden. Dat is vooral de eer. De reguliere financiële bijdrage van Kern met Pit voor alle deelnemers is in 2015 ontvangen.
• Kunstmarkt aan de Hesseplaats op 30 mei. De opbrengst aan donaties, boekjes en sieraden was € 150,-.
• Op 25 augustus is er een interview geweest voor “Een Vandaag” waarbij in de TV-opname de meeste van onze kunstwerken voorbij kwamen.
• “Open Monumentendagen 2015” met als thema “Kunst & Ambacht”. Wij hebben in dit kader op 12 en 13 september en kunstwandeling langs de publieke kunstwerken van Ommoord verzorgd. Voor de kunstwandeling is een kleine (kostendekkende) subsidie ontvangen, om een wandelroute te kunnen drukken en uitdelen.
• Op 13 september in de Romeynshof een presentatie over het beheren van openbare kunst in het kader van de manifestatie “Ommoord ziet Sarah!!”.

De Stichting communiceert met de bewoners van Ommoord en andere belangstellenden door middel van berichten in de lokale media en via de eigen Facebook-pagina. Facebook heeft de regels strakker gemaakt en het handhaven van onze pagina zou leiden tot een betalingsverplichting. Er is een nieuwe pagina gemaakt, gekoppeld aan de persoonlijke pagina van de voorzitter. Een dergelijke constructie is toegestaan en gratis. Het gevolg is wel dat likes en volgers opnieuw opgebouwd moeten worden. De url is: http://www.facebook.com/dewittebollen/

Project De kleine Kip.

Het project de Kleine Kip is begonnen met: “De Ommoordse kunstenaar Ton van Zuuren was het zat. De constante aanslagen op onze Kip. Om meer mensen in Ommoord te verbinden met dit kunstwerk, maakte hij een replica van De Kip. De Kleine Kip is daarmee geboren.” Ons bestuurslid Harm Teunissen bracht het idee bij de Stichting binnen. Het doel is dat de Kleine Kip te zien is bij heel veel Ommoorders thuis. Daarmee zullen nog meer Ommoorders verbonden zijn met de grote Kip en zal de sociale controle op de Kip beter zijn. Het beeld werd verder verbreed. Het kopen van een Kleine Kip is een soort plechtige verklaring, mee te willen helpen aan het heel en schoon houden van kunst in de buitenruimte. In 2015 zijn de eerste 70 exemplaren gemaakt. Oorspronkelijk zou de SDW (Sociale Werkplaats) de eerste kippen maken, maar die afspraak is niet rond gekomen. Leden van de Kunstkring Prins Alexander en andere vrijwilligers maakten de eerste Kleine Kippen, die op 19 december op de Winterfair werden uitgereikt aan de vroege bestellers. Bij de jaarafsluiting waren er al meer dan 150 kleine kippen besteld en de meeste al vooruit betaald. In 2016 werd het succes alsmaar groter.

De Stichting communiceert met de bewoners van Ommoord en andere belangstellenden door middel van berichten in de lokale media en via de eigen Facebook-pagina. Facebook heeft de regels strakker gemaakt en het handhaven van onze pagina zou leiden tot een betalingsverplichting. Er is een nieuwe pagina gemaakt, gekoppeld aan de persoonlijke pagina van de voorzitter. Een dergelijke constructie is toegestaan en gratis. Het gevolg is wel dat likes en volgers opnieuw opgebouwd moeten worden. De url is: http://www.facebook.com/dewittebollen/

De financiën van 2015 zijn opgenomen een meerjarenoverzicht.

Bestuursvergoeding

Met bestuurders zijn geen overeenkomsten voor betaling en/of vergoeding overeengekomen. In het boekjaar 2015 zijn er geen vergoedingen aan de bestuurders uitgekeerd.

%d bloggers liken dit: