De Witte Bollen 2017

TERUG

Bestuur en vrijwilligers.

In 2017 waren er geen bestuursmutaties. Er is een poging gedaan het uitvoerende secretariaat bij Bestuurslid Ciske Bok te beleggen, maar dat is uiteindelijk niet geëffectueerd.

De Kip-schilder John Buskes is plotseling overleden. In overleg met weduwe Janny hebben we er extra aandacht besteed, door persberichten, een mooie uitzending bij Radio Rijnmond ter nagedachtenis aan John en het aanvragen van een (postume) Prins Alexander “Duim”. Helaas is deze niet toegekend. Voor de Kip is een nieuwe vrijwilliger gevonden die een oogje in het zeil houdt en direct kan optreden bij calamiteiten.

Het bestuur van de Stichting bestaat per 31 december 2016 uit:

(Voorzitter) Peter Buisman, initiatiefnemer voor de restauratie(s), voorzitter van de Ommoordse kunststichting Art Imaginaire, de Kunstkring Prins Alexander en bewoner van Ommoord.

(Penningmeester) Jurgen Lakens, Sectiechef afdeling bus bij RET BV. RET was de oorspronkelijke eigenaar van het kunstwerk Scheidende Wegen.

 (Secretaris) Harm Teunissen, bewoner van Ommoord en oorspronkelijk toegevoegd aan het bestuur van de Stichting als vertegenwoordiger van de Bewoners Organisatie Ommoord (BOO). De BOO heeft aangegeven geen bestuursleden meer te willen leveren. Harm Teunissen is nu bestuurslid, als bewoner van Ommoord.

(Bestuurslid) Martine van der Plas, dochter van de (overleden) kunstenaar Hans van der Plas, die in 1972 het kunstwerk De Witte Bollen creëerde.

(Bestuurslid) Arie Vuyk, cabaretier en bewoner van één van de flats direct bij de locatie van de kunstwerken De Paraplu en De Witte Bollen.

(Bestuurslid) Ciske Bok, werkzaam bij fysiotherapiepraktijk van het Gezondheidscentrum Ommoord. GC Ommoord was de oorspronkelijke eigenaar van het kunstwerk De Witte Bollen.

(Bestuurslid) Pablo Waakop Reijers, kunstenaar, bewoner van Ommoord, zoon van de restaurerende kunstenaar Tom Waakop Reijers. Hij heeft actief assistentie verleend aan de restauratie en plaatsing van de kunstwerken van de Stichting en heeft technisch inzicht in de constructies.

(Bestuurslid) Mariëlle van der Heeden, manager bij Kinderboerderij De Blijde Wei. Het kunstwerk de Kip is/wordt altijd sterk geassocieerd met de Kinderboerderij.

Activiteiten en Resultaten.

 • De Stichting heeft zich conform haar doelstelling in 2016 ingezet voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken De Witte Bollen, De Paraplu, De Kip en Scheidende Wegen. De Witte Bollen, De Paraplu en Scheidende Wegen zijn in 2017 ongeschonden gebleven.
 • Voor De Witte Bollen is opnieuw een onderhoudscontract afgesloten met kunstenaar Tom Waakop Reijers.
 • De Kip heeft een relatief rustig jaar achter de rug. Er is nu een definitieve verlichting aangebracht boven de Kip en de infrastructuur rond de Kip is op kosten van het Gemeentelijk Programma-Oost vernieuwd. De eieren waren flink beschadigd en Tom Waakop Reijers is gevraagd daar een oplossing voor te vinden. Hij heeft de eieren opnieuw beschilderd met zebra-paden-verf. Deze is meer slijtvast en de tijd zal leren of dit een definitieve oplossing is. Op 5 mei is de Kip beklad, zie foto. Het goede nieuws daarbij is echter dat een nieuwe “anonieme” kipschilder deze meteen een uurtje later heeft schoongemaakt en een likje verf heeft gegeven. De nieuwe “anonieme” kipschilder heeft zich daarna bij de Stichting gemeld. Met hem is een afspraak gemaakt dat wij zijn naam niet bekend maken en dat ik hem kan bellen als er weer een probleem is. Zelf woont hij vlakbij de Kip en hij zal er goed op letten.
 • Het project Cor Dam op de President Rooseveltweg kende in 2017 heel veel overleg, maar heel weinig voortgang. Begin 2018 is dat pas anders geworden.
 • Het project “Strikjes verdwijnen van de Kelloggflat”. Wij zijn betrokken geraakt, door een vraag van een bewoner, bij het verdwijnen van “De Strikjes” op de flat aan de Kelloggplaats. Dit door het vernieuwen van de gevel. Flat-eigenaar Woonstad, de architect en de Willem de Kooning Academie zijn gevraagd daar iets aan te doen. De Willen de Kooning is afgehaakt. Met Woonstad, Architectenbureau A3 en Kunstkring Prins Alexander is een gezamenlijk project opgestart om een alternatief te bedenken. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een nieuw ontwerp van kunstenares Liesanne den Haan (Zevenkamp). Door problemen met de welstandscommissie is veel van dat ontwerp verloren gegaan in de uitvoering. Op de Kelloggflat zit nu een motief, waarin er tenminste een referentie naar de oude strikjes is. Begin 2018 komt er een informatiebord “Zichtbaar Verborgen” op de gevel van het complex. Het kunstwerk blijft eigendom van Woonstad, het informatiebord is van onze Stichting en het project heeft een financiële bijdrage voor onze Stichting opgeleverd.
 • De actie kleine Kip is op 28 mei 2017 afgesloten en kan gekenmerkt worden als zeer succesvol, zowel t.a.v. de maatschappelijke werking van de Kleine Kip, als mascotte voor een heel en schoon Ommoord, als t.a.v. de fondsenwerving voor onze Stichting. In totaal zijn 850 Kleine Kippen geplaatst en is er in de eindafrekening een batig saldo van € 7.803,36. De actie is afgesloten tijdens het 40 jarig bestaan van Kinderboerderij De Blijde Wei met de overhandiging van de laatste vijf Kleine Kippen aan vijf Ommoordse organisaties, die zich (volgens een digitale enquête) het meest inzetten voor het welbevinden van bewoners van Ommoord. Er zijn 4 gewone Kleine Kippen en 1 Gouden Kleine Kip voor deze afsluiting, netjes verpakt en begeleid met een bos bloemen overhandigd aan: Actiegroep A16 (Goud), Kinderboerderij De Blijde Wei, Werkgroep Ommoordse Veld Open en Groen, Bibliotheek Ommoord, Opzoomer Mee, Lief en Leed. De belangrijkste reden van het snel opraken was een afspraak met de SNS Bank. Deze opende in juni 2017 een nieuw Bankfiliaal aan de Hesseplaats-Ommoord. De eerste 50 spaarders kregen een Kleine Kip cadeau. SNS heeft daartoe 50 Kleine Kippen gekocht voor € 750,-. In 2018 wordt er nog een boekje gemaakt in de reeks “Van alle kanten belicht”.
 • Heuvel van het Ommoordse Veld. Na gesprekken/wandelingen langs de heuvel met ex-stadsarchitect Riek Bakker (bedenkster van de Heuvel) is van de Gemeente Rotterdam een kleine opdracht verkregen om te onderzoeken of herstel van het NAP-peil op de top van de heuvel een optie was. Gerapporteerd is dat dat niet het geval is. Vervolgens zijn we meegegaan in het Water-project van de Werkgroep Ommoordse Veld Open en Groen. In dit project wordt onderzocht of er op een andere wijze aandacht aan het NAP-peil kan worden besteed. Onze inbreng is daarbij gericht op het realiseren van een kunstwerk in de buitenruimte.
 • Neon – Han Goan Lim: Tussendoor is in 2017 de vraag gekomen of wij voor de verweesde Neon-plastiek van Han Goan Lim een plaatsje wisten in Ommoord. Dat hebben we opgepakt en plaatsing in Ommoord is in 2018 gerealiseerd op het Pomphuis aan de Fioringras. Er is hieruit geen financiële verplichting, noch bijdrage voor de Stichting uit gekomen.
 • Kern met Pit: In mei met eer en lof derde geworden. Eerste was niet mogelijk, omdat 1/4 van de stemmen via internet wordt bepaald en er voor ons project, uit de Ommoordse omgeving, nagenoeg niet gestemd is. Van Kern met Pit is een bijdrage van € 1.000,- ontvangen, die is meegenomen in de inkomsten van het project Kleine Kip.

Onze kunstwerken op kwartetkaarten.

 • In samenwerking met Jumbo LeFebre aan de Hesseplaats werd een geheel op Ommoord gericht kwartetspel (kaartspel) uitgebracht, met als doelstelling dat de wijk Ommoord spelenderwijs beter gekend wordt door haar bewoners en daar buiten. Op het kwartet “kunst in de buitenruimte” staan de vier kunstwerken van onze Stichting. Het commerciële deel werd door Jumbo georganiseerd, het maatschappelijke deel door onze Stichting. Het project startte in november 2017 en loopt nog tot begin 2018. Verwacht wordt dat dit project voor ons een klein positief financieel resultaat oplevert.
 • Naast alle voorgaande activiteiten werd nog namens de Stichting acte de présence gegeven bij: Programma Oost toelichting, 40 jaar Kinderboerderij De Blijde Wei, Voorbereiding Mozaiek Festival, Gesprek met Cor Kaat, I&I Café, PA B(l)oeit, Onthulling Loeki Metz monument en een tentoonstelling van o.m. Tom Waakop Reijers.

Communicatie.

De Stichting communiceert met de bewoners van Ommoord en andere belangstellenden door middel van berichten in de lokale media en via de eigen Facebook-pagina, gekoppeld aan Nieuws Ommoord.  Het aantal bereikte personen is ca. 200 per week en er zijn ruim 100 vaste volgers. De url is: www.facebook.com/dewittebollen/

Er werden namens de Stichting 12 persberichten verstuurd. Er zijn t.b.v. het bestuur vier kwartaalupdates verstuurd.

De financiën van 2017 zijn opgenomen een meerjarenoverzicht.

Bestuursvergoeding.

Met bestuurders zijn geen overeenkomsten voor betaling en/of vergoeding overeengekomen. In het boekjaar 2017 zijn er geen vergoedingen aan de bestuurders uitgekeerd.

%d bloggers liken dit: