De Witte Bollen 2018

TERUG

Jaarverslag 2018 – Stichting “De Witte Bollen”, Rotterdam, 1 februari 2018

Inleiding.

Stichting “De Witte Bollen” is op 13 april 2011 opgericht met de statutaire doelstelling:

“Het beheren, in stand houden en presenteren van het kunstwerk De Witte Bollen, zoals ontworpen door Hans van der Plas in 1972 en geplaatst in de buitenruimte van Rotterdam-Ommoord in het bijzonder, evenals vergelijkbare activiteiten voor andere kunstwerken”. Inmiddels is het tweede deel van de doelstelling belangrijker geworden en richt de Stichting zich op het beheer van meerdere kunstwerken in de buitenruimte van Ommoord.

Het jaar 2018 is het achtste verslagjaar van de Stichting.

 • De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 52565289.
 • De Stichting is per 13 april 2011 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 • De Stichting heeft in 2013 voldaan aan de aanvullende eisen van de Belastingdienst m.b.t. de publicatieplicht van ANBI-instellingen. De nu verplichte publicatie-website is http://www.tdhgroep.nl/html/de_witte_bollen.html
 • De Belastingdienst heeft de doelstelling en werkwijze van de Stichting gecontroleerd en bij schrijven van 6 mei 2011 bevestigd: “er is geen sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting”.
 • De Stichting heeft een E-herkenning aangevraagd, die het mogelijk maakt subsidies aan te vragen op naam van de Stichting, zonder dat de persoonlijke gegevens en aansprakelijkheid van haar bestuur hiervoor borg dienen te staan. De erkenning is tot 2021 verleend.

Bestuur en vrijwilligers.

In 2018 is, gekoppeld aan het gereed komen van het Cor Dam project, tot het bestuur toegetreden Ruud Eering. Verder waren er geen bestuursmutaties.

Het bestuur van de Stichting bestaat per 31 december 2016 uit:

 • (Voorzitter) Peter Buisman, initiatiefnemer voor de restauratie(s), voorzitter van de Ommoordse kunststichting Art Imaginaire, de Kunstkring Prins Alexander en bewoner van Ommoord.
 • (Penningmeester) Jurgen Lakens, Sectiechef afdeling bus bij RET BV. RET was de oorspronkelijke eigenaar van het kunstwerk Scheidende Wegen.
 • (Secretaris) Harm Teunissen, bewoner van Ommoord en oorspronkelijk toegevoegd aan het bestuur van de Stichting als vertegenwoordiger van de Bewoners Organisatie Ommoord (BOO). De BOO heeft aangegeven geen bestuursleden meer te willen leveren. Harm Teunissen is nu bestuurslid, als bewoner van Ommoord.
 • (Bestuurslid) Martine van der Plas, dochter van de (overleden) kunstenaar Hans van der Plas, die in 1972 het kunstwerk De Witte Bollen creëerde.
 • (Bestuurslid) Arie Vuyk, cabaretier en bewoner van één van de flats direct bij de locatie van de kunstwerken De Paraplu en De Witte Bollen.
 • (Bestuurslid) Ciske Bok, werkzaam bij fysiotherapiepraktijk van het Gezondheidscentrum Ommoord. GC Ommoord was de oorspronkelijke eigenaar van het kunstwerk De Witte Bollen.
 • (Bestuurslid) Pablo Waakop Reijers, kunstenaar, bewoner van Ommoord, zoon van de restaurerende kunstenaar Tom Waakop Reijers. Hij heeft actief assistentie verleend aan de restauratie en plaatsing van de kunstwerken van de Stichting en heeft technisch inzicht in de constructies.
 • (Bestuurslid) Mariëlle van der Heeden, manager bij Kinderboerderij De Blijde Wei. Het kunstwerk de Kip is/wordt altijd sterk geassocieerd met de Kinderboerderij.
 • (Bestuurslid) Ruud Eering, fotograaf en initiatiefnemer voor het Cor Dam project.

Activiteiten en Resultaten.

 • De Stichting heeft zich conform haar doelstelling in 2018 ingezet voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken De Witte Bollen, De Paraplu, De Kip en Scheidende Wegen. Alle kunstwerken zijn in 2018 vrij van vandalisme geweest. De Kip en de Paraplu hadden wel kleine beschadigingen, als gevolg van normaal gebruik. De gemeente heeft nieuwe bestrating rond de Paraplu gelegd.
 • Het project Cor Dam op de President Rooseveltweg kende in 2017 heel veel overleg, maar heel weinig voortgang. Begin 2018 is dat heel anders geworden. De Gemeente heeft geprobeerd het project te doen stranden door een onmogelijke eis te stellen. Op 15 maart was de boodschap, dat alle drie de kunstwerken vóór 1 april 2018 op hun plek zouden moeten staan. Er was op 15 maart nog geen enkele concrete afspraak tot stand gekomen over eigendom, transport, plaatsing, vergunning of subsidie. De Stichting heeft toen het risico genomen om via een bevriende aannemer de drie kunstwerken van elders uit de stad op te halen en op de nieuwe locaties neer te zetten. Daarna zijn ze te plaatste door Tom Waakop Reijers opgeknapt. Ommoordse bewoners waren aanvankelijk zeer sceptisch, maar na de opknapbeurt werden de kunstwerken omarmd en nu vindt men dat ze gewoon bij Ommoord horen. Met de gemeente zijn we ondertussen nog geen stap verder gekomen, noch over het eigendom, noch over de subsidie. Door de snelle actie zijn wel vele kosten uitgespaard, maar netto moeten we op het project geld bijleggen in afwachting van de trage Gemeentelijke molens. Binnen de afrekening in de jaarrekening 2018 is er ook een informatiebord geplaatst en betaald. Het informatiebord is eigendom van de Stichting. Het bijbehorende informatieboekje blijft voorlopig achterwege, omdat we juridisch (nog) geen eigenaar zijn van de drie kunstwerken.
 • Het project Cor Dam in Zevenkamp staat gezien de Ommoordse ervaringen nog steeds in de wacht.
 • Het project “Strikjes verdwijnen van de Kelloggflat” is in 2018 afgerond met een batig saldo. Het kunstwerk is eigendom van Woonstad, het informatiebord is van onze Stichting.
 • Project LED Light. Het kunstwerk van Han Goan Lim is door onze bemiddeling herplaatst in Ommoord op het Pomphuis aan het Fioringras. Het kunstwerk is niet ons eigendom. We hebben wel een informatiebord geplaatst waarop ook de betonplastieken van Rob Koomen uit 1966 zijn meegenomen. Het informatiebord is ons eigendom.
 • Op verzoek van het CBK is er gekeken naar een locatie voor het kunstwerk “Whispering the South” gemaakt door Tine van de Weyer in 1986. Het werk is nu eigendom van Uniper. Wij hebben diverse voorstellen gedaan voor een locatie in Ommoord. Eind 2018 is een locatie in de Grasbuurt door de gemeente geaccepteerd. Voor de verdere afwikkeling wachten we op CBK. Uniper is bereid de kosten te dragen voor herplaatsing en restauratie. Onze Stichting heeft aangeboden als eigenaar het beheer te gaan doen.
 • Speeltuin Ommoord wil graag met ons samen meer speel-kunstwerken (zoals De Kip) plaatsen. We zijn met hen in gesprek. Nog geen concrete plannen.
 • Ommoordse Heuvel. Het onderzoek naar ophoging van de Ommoordse Heuvel tot NAP is in 2018 afgerond. Het advies was, niet doen omdat het veel te duur zou worden. Er is geen formeel vervolg. Wel zijn we actief als partner in het project Waterpark Ommoordse Veld, waarin “een kunstwerk”, “mogelijk op de heuvel” weer onderwerp van gesprek is.
 • Ommoord Kwartet. Het project is afgesloten. Financieel succesvol voor ons. Het aantal via partner Jumbo verkochte exemplaren viel tegen. Op 3 februari hebben we nog op eigen initiatief een extra ruilmiddag georganiseerd in het Informatie en Inspiratiecentrum Binnenhof. Voor toekomstige promotionele activiteiten hebben we nog een kleine voorraad Ommoord kwartetten beschikbaar.
 • De Kleine Kip. Het project is lang en breed afgerond, maar er blijft vraag naar een Kleine Kip. Er is nog € 25,- inkomsten op gegenereerd in 2018. Ook de SNS-Bank heeft nu geen Kleine Kippen meer in voorraad.
 • Kunstwandeling 2018: Inhoudelijk en qua vernieuwing een goede wandeling, maar de opkomst was zeer matig, waarschijnlijk door het te warme weer. Het project is budget-neutraal uitgevoerd. In het kader van de kunstwandeling is een nieuwe versie van het boek “Kunst in Ommoord” gemaakt.
 • Met als titel Kunst in Ommoord is er een eigen YouTube kanaal geopend. Marc Petersen maakt korte video’s per kunstwerk, die hierop worden geplaatst. Video van De Kip en Cor Dam zijn al gereed en geplaatst. Media meldingen om kijkers naar YouTube te sturen gaan via onze eigen Facebook-pagina en Ommoord Nieuws.
 • Ommoordse Vlag: Nog geen verdere actie ondernomen. Op de mededeling op Facebook zijn niet veel reacties gekomen. We kijken in het najaar van 2019 verder of het een nieuw project en een stukje financiering kan worden.
 • Het Crowdfunding-platform heeft geen opbrengsten gegenereerd. Platform is opgezegd, we kijken naar donatie-button op Facebook.
 • Facebook, als fotoboek:  Cor Dam, De Paraplu, Scheidende Wegen, De Kip, De Witte Bollen, Kunstwandelingen 2015, 2016, 2018 en de Ommoordse Kunstkippen zijn overgebracht naar deze pagina. De Fotowedstrijd moet er nog bij om compleet te zijn.
 • In Galerie TENT in de Witte de Withstraat is een kleine tentoonstelling over burgerinitiatieven rond Rotterdamse beeldende kunst geweest. Er werden drie kunstwerken uitgelicht: Zadkine (Rotterdamse mecenassen), Kabouter Buttplug ((Winkeliersvereniging) en De Witte Bollen (bewoners).
 • Kern met Pit: We hebben in het verleden van deze organisatie twee keer € 1.000,- ontvangen. Voor 2018 zijn we gevraagd iets terug te doen en een workshop te organiseren die andere organisaties moeten stimuleren tot meer burgerinitiatief. De workshop is op 20 januari 2018 verzorgd
 • Naast alle voorgaande activiteiten werd nog namens de Stichting acte de présence gegeven bij: Gebiedscommissie, Hart van Prins Alexander, Ommoordgesprek met de Wethouders, Cultuur Mixer en Gelukkig aan de Rotte.

Communicatie.

De Stichting communiceert met de bewoners van Ommoord en andere belangstellenden door middel van berichten in de lokale media en via de eigen Facebook-pagina, gekoppeld aan Ommoord Nieuws. Het aantal bereikte personen is ca. 200 per week en er zijn ruim 110 vaste volgers. De url is: www.facebook.com/dewittebollen/

Er werden namens de Stichting 6 persberichten verstuurd. Er zijn t.b.v. het bestuur vier kwartaal-updates verstuurd.

De financiën van 2017 zijn opgenomen een meerjarenoverzicht.


Bestuursvergoeding.

Met bestuurders zijn geen overeenkomsten voor betaling en/of vergoeding overeengekomen. In het boekjaar 2018 zijn er geen vergoedingen aan de bestuurders uitgekeerd.


%d bloggers liken dit: